Schowek 0
Twój schowek jest pusty
Koszyk 0
Twój koszyk jest pusty ...
Strona główna » Regulamin

Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO WWW.HVAC4U.PL
 
Niniejszy regulamin określa zasady składania i realizacji zamówień poprzez stronę internetową działającą pod adresem URL: www.hvac4u.pl oraz www.hvac4you.pl
 
SPRZEDAJĄCY ZA POŚREDNICTWEM SLEPU INTERNETOWEGO NIE PROWADZI SPRZEDAŻY DLA KONSUMENTÓW, ANI KONSUMENTÓW-PRZEDSIĘBIORCÓW.
 
ROZDZIAŁ I - DEFINICJE:
Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia oznaczają:
 
 1. Sprzedający – Delta Controls Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Królowej Jadwigi 298B, 30-218 Kraków, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000018208, o kapitale zakładowym w wysokości 59 000 zł, w całości opłaconym, NIP: 628-19-95-235, REGON 356267374, tel. kontaktowy: +48 12 626 02 20, 690 800 962, od pon. do pt. w godzinach 9:00-17:00, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, e-mail: biuro@hvac4u.pl;  
 2. Sklep internetowy – sklep internetowy prowadzony przez Sprzedającego pod adresem URL: www.hvac4u.pl oraz www.hvac4you.pl; 
 3. Zamawiający – osoba fizyczna prowadząca jednoosobową działalność nie będąca jednocześnie Konsumentem-Przedsiębiorcą, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, dokonujący Zamówienia w ramach Sklepu internetowego;
 4. Użytkownik – każda osoba korzystająca ze strony Sklepu internetowego;
 5. Towar lub Towary – peryferia HVAC, np. rodzaju czujniki, liczniki, termostaty, regulatory, sterowniki i kable i inne produkty oferowane przez Sprzedającego do sprzedaży w Sklepie internetowym;
 6. Miejsce odbioru – lokal biurowy Sprzedającego usytuowany pod adresem: ul. Królowej Jadwigi 298B, 30-218 Kraków, w którym  możliwy jest odbiór osobisty Zamówienia, po wcześniejszej zapłacie za Towar i ustaleniu dokładnego terminu odbioru ze Sprzedającym;
 7. Cena - cena brutto Towaru umieszczona obok informacji o Towarze, nie uwzględniająca jednak kosztów dostarczenia Towaru do Zamawiającego;
 8. Zamówienie – Towar lub zestaw Towarów określonych do realizacji przez Zamawiającego, zgodnie z niniejszym Regulaminem;
 9. Strona Towaru – pojedyncza podstrona Sklepu internetowego, na której przedstawione są szczegółowe informacje na temat Towaru;
 10. Umowa sprzedaży - umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego zawarta pomiędzy Sprzedającym, a Zamawiającym z wykorzystaniem Sklepu internetowego, tj. zawierana za pomocą środków porozumiewania się na odległość;
 11. Konto Zamawiającego -  narzędzie dostępne w systemie Sklepu internetowego, po wprowadzeniu adresu e-mail (Login) i Hasła, umożliwiające m.in. śledzenie na stronie Sklepu internetowego etapów realizacji Zamówienia, przeglądanie historii Zamówień, edycję danych kontaktowych Zamawiającego oraz zmianę Hasła, itp.; 
 12. Dni robocze - dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;
 13. Login – adres e-mail wskazany przez Użytkownika podczas rejestracji w Sklepie internetowym, wymagany wraz z Hasłem do założenia Konta Zamawiającego;
 14. Hasło - ciąg znaków liter, cyfr lub innych wybranych przez Użytkownika podczas rejestracji Konta Zamawiającego, wykorzystywanych w celu zabezpieczenia dostępu do Konta Zamawiającego;
 15. Konsument - osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, zgodnie z definicją zawartą w art. 22(1)  Kodeksu cywilnego;
 16. Konsument-Przedsiębiorca - osoba prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą zawierająca  Umowę sprzedaży związaną bezpośrednio z prowadzoną przez nią działalnością gospodarczą lub zawodową, lecz nieposiadającą dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej;
 17. Ustawa konsumencka – ustawa z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (t. jedn. Dz. U. z 2020 r., poz. 287. z późn. zm.);
 18. Kodeks cywilny - ustawa z dnia z dnia 24 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1740. z późn. zm.);
 19. Ustawa o świadczeniu usług droga elektroniczną - ustawa z dnia  18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t. jedn. Dz. U. z 2020 r., poz. 344. z późn. zm.);
 20. Regulamin - niniejszy regulamin Sklepu internetowego.
 
ROZDZIAŁ II - POSTANOWIENIA OGÓLNE:
 
 1. Złożenie Zamówienia na Towary oferowane w Sklepie internetowym i realizacja Zamówień odbywa się na podstawie niniejszego Regulaminu oraz powszechnie obowiązujących przepisów prawa. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8. Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 2. Liczba oferowanych Towarów objętych promocją lub podlegających wyprzedaży jest ograniczona. Realizacja Zamówień na takie Towary odbywa się w kolejności, w jakiej zostały one złożone przez Zamawiających, aż do wyczerpania zapasów. 
 3. Informacje podane w Sklepie internetowym (w szczególności dotyczące Cen) nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego, stanowią one jedynie zaproszenie do składania ofert określone w art. 71 Kodeksu cywilnego.   
 4. Wszystkie podane na stronie Sklepu internetowego Ceny są wyrażone w złotych polskich i są cenami brutto (zawierają podatek VAT). 
 5. Zabronione jest wykorzystywanie Sklepu internetowego lub strony www.hvac4u.pl, www.hvac4ypu.pl przez Użytkowników do przesyłania niezamówionej informacji handlowej, tzw. spamu w rozumieniu Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także wykorzystywania strony Sklepu internetowego w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami, naruszający dobra osobiste osób trzecich lub uzasadnione interesy Sprzedającego.  
 6. Poprzez zawarcie Umowy sprzedaży Zamawiający przyjmuje do wiadomości, iż zakupiony w Sklepie internetowym Towar powinien zostać zamontowany/zainstalowany przez osobę posiadającą stosowne uprawnienia do wykonywania instalacji elektrycznych. W przypadku nie zastosowania się do niniejszego zalecenia Sprzedającego, Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione przez Zamawiającego lub inne osoby trzecie, w wyniku takiego nieuprawnionego zamontowania/zainstalowania Towaru zakupionego w Sklepie internetowym. 
 7. W celu korzystania ze Sklepu internetowego Użytkownik powinien we własnym zakresie uzyskać dostęp do stanowiska komputerowego lub innego urządzenia końcowego z dostępem do Internetu i poczty elektronicznej. Korzystanie ze Sklepu internetowego jest możliwe dla Zamawiającego dysponującego następującym wyposażeniem:     
  1. komputer PC lub inne urządzenie z dostępem do Internetu;          
  2. przeglądarka internetowa, np. Firefox, Opera, Edge, Internet Explorer lub Google Chrome; 
  3. włączona obsługa plików cookies;   
  4. aktywne konto e-mail.
 8. Bezpośredni kontakt Zamawiającego ze Sprzedającym jest możliwy telefonicznie, mailowo lub za pośrednictwem formularza kontaktowego udostępnionego w Sklepie internetowym w zakładce KONTAKT. Wszelkie dane kontaktowe Sprzedającego podane są w niniejszym Regulaminie oraz w Sklepie internetowym w zakładce KONTAKT.
 9. Sprzedający informuje, że nie jest zobowiązany i nie stosuje żadnego kodeksu dobrych praktyk rozumianego jako zbiór zasad postępowania, a w szczególności norm etycznych i zawodowych, o których mowa w art. 2 pkt. 5 Ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym z dnia 23 sierpnia 2007 roku (t. jedn. Dz. U. z 2017 r., poz. 2070.3 z późn. zm.).
 
ROZDZIAŁ III - USŁUGI ŚWIADCZONE DROGĄ ELEKTRONICZNĄ: 
 
 1. Usługi świadczone drogą elektroniczną na podstawie niniejszego Regulaminu polegają na umożliwieniu Użytkownikom dokonywania zakupów w Sklepie internetowym, w szczególności z wykorzystaniem Konta Zamawiającego, usługi Przypomnienia Hasła do Konta, a także na udostępnieniu usługi newslettera, usługi „Zapytaj o produkt”, usługi "Formularz kontaktowy", usługi "Negocjuj cenę produktu" oraz usługi „Poleć znajomemu”. Usługi te są świadczone 24h na dobę przez 7 dni w tygodniu. Usługi te są nieodpłatne dla Użytkowników. 
 2. Korzystanie z usługi Konta Zamawiającego wymaga dokonania przez Użytkownika rejestracji i podania danych firmy i NIP, adres, nr telefonu kontaktowego, adres e-mail będący jednocześnie Loginem, oraz ustalenia Hasła. Na adres e-mail Użytkownika wskazany w formularzu rejestracyjnym zostanie wysłana wiadomość z potwierdzeniem  prawidłowej rejestracji. Z chwilą potwierdzenia rejestracji Konta Zamawiającego dochodzi do zawarcia umowy dotyczącej prowadzenia Konta Zamawiającego pomiędzy Użytkownikiem, a Sprzedającym na warunkach określonych w Regulaminie.
 3. Rejestracja Konta Zamawiającego jest bezpłatna i dobrowolna. Login i Hasło mają charakter poufny. Zamawiający korzystający z Loginu i Hasła proszony jest o zachowanie tych informacji w poufności. Hasło nie jest znane Sprzedającemu. Konto Zamawiającego jest niezbywalne, Użytkownikowi nie wolno korzystać z Konta Zamawiającego innych Użytkowników oraz udostępniać innym osobom możliwości korzystania z Konta Zamawiającego, w tym Loginu i Hasła dostępu do Konta Zamawiającego.
 4. Usługa przypomnienia Hasła do Konta Zamawiającego polega na umożliwieniu Użytkownikowi, który dokonał rejestracji Konta przesłania na wskazany podczas rejestracji Konta adres e-mail linka, który umożliwi mu zmianę dotychczasowego zapomnianego Hasła poprzez utworzenie nowego Hasła.
 5. Korzystanie z usługi newslettera z informacjami o nowościach możliwe jest przez każdego Użytkownika, który podczas składania Zamówienia lub rejestracji Konta Zamawiającego odznaczy i tym samym aktywuje odpowiednie pole w formularzu Zamówienia.
 6. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną przez Sprzedającego w zakresie Konta Zamawiającego i newslettera oraz innych usług opisanych w niniejszym Regulaminie, zawierana jest na czas nieoznaczony. Użytkownik może w każdym czasie nieodpłatnie wypowiedzieć tę umowę. Wypowiedzenie umowy o świadczeniu usług drogą elektroniczną przez którąkolwiek ze stron, jak również jej rozwiązanie za obustronną zgodą jest równoznaczne z usunięciem Konta Zamawiającego, jednakże pozostaje to bez wpływu na wykonanie już zawartych Umów sprzedaży, chyba że strony postanowią inaczej.
 7. Usługa „Zapytaj o produkt” polega na umożliwieniu Użytkownikowi przesłania do Sprzedającego poprzez formularz udostępniony przez Sprzedającego w Sklepie internetowym, zapytania dot. szczegółowych informacji o Towarze, o właściwościach Towaru podając przy tym imię i nazwisko, adres e-mail oraz telefon kontaktowy do Użytkownika. Sprzedający odpowiada wysyłając informację na wskazany przez Użytkownika e-mail, lub kontaktując się telefonicznie najpóźniej w ciągu 3 dni od przesłania zapytania przez Użytkownika. 
 8. Usługa „Poleć znajomemu” polega na umożliwieniu Użytkownikowi przesłania wiadomości o Towarze prezentowanym w Sklepie internetowym do wybranej przez Użytkownika osoby. W tym celu Użytkownik w formularzu udostępnionym w Sklepie internetowym, wskazuje imię i nazwisko oraz adres e-mail osoby, którą chce powiadomić o Towarze w Sklepie internetowym, a także wpisuje wiadomość do znajomego. Użytkownik nie otrzymuje żadnego wynagrodzenia od Sprzedającego, ani innych korzyści za skorzystanie z tej usługi. 
 9. Każdy z Użytkowników ponosi odpowiedzialność udostępniane przez siebie treści poprzez korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną przez Sprzedającego.  Użytkownicy Sklepu internetowego nie mogą zamieszczać, ani udostępniać treści, które mogłyby w jakikolwiek sposób naruszać dobra osobiste osób trzecich, czy Sprzedającego, czy też naruszać jakiekolwiek inne prawa osób trzecich, w tym prawa autorskie, prawa własności przemysłowej, tajemnicę przedsiębiorstwa. Zabronione jest także zamieszczanie przez Użytkowników jakichkolwiek treści o charakterze obraźliwym, naruszających dobre obyczaje, przepisy prawne lub normy społeczne, czy też treści zawierające jakiekolwiek dane osobowe osób trzecich bez ich zgody, a także treści o charakterze reklamowym.
 10. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną przez Sprzedającego zawierana jest na czas nieoznaczony. Użytkownik może w każdym czasie wypowiedzieć tę umowę. Sprzedający może wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną z 14-dniowym terminem wypowiedzenia. Wypowiedzenie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną przez którąkolwiek ze stron, jak również jej rozwiązanie za obustronną zgodą jest równoznaczne z usunięciem Konta Zamawiającego. Wypowiedzenie lub rozwiązanie za zgodą stron umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną pozostaje bez wpływu na wykonanie już zawartych Umów sprzedaży, chyba że strony postanowią inaczej.
 11. Sprzedający może wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną z 14-dniowym terminem wypowiedzenia, jeśli:
  1. cel rejestracji lub sposób korzystania z usług jest sprzeczny z zasadami i celem funkcjonowania Sklepu internetowego,              
  2. działalność Użytkownika jest sprzeczna z obowiązującymi normami obyczajowymi, nawołuje do przemocy bądź popełnienia przestępstwa, a także jeśli narusza prawa osób trzecich,           
  3. Sprzedający otrzymał urzędowe zawiadomienie o bezprawnym charakterze podanych danych Zamawiającego lub związanej z nimi działalności,     
  4. Sprzedający  uzyskał wiarygodną wiadomość o bezprawnym charakterze podanych danych lub związanej z nimi działalności i uprzednio zawiadomił Zamawiającego o zamiarze uniemożliwienia dostępu do Konta Zamawiającego,   
  5. Zamawiający lub Użytkownik dopuszcza się przesyłania niezamówionych informacji handlowych,
  6. Zamawiający lub Użytkownik, w rażący lub uporczywy sposób, narusza postanowienia Regulaminu,
  7. podane przez Zamawiającego dane adresowe budzą obiektywnie uzasadnione wątpliwości co do ich poprawności lub zgodności z prawdą. a wątpliwości tych nie udało się usunąć w drodze kontaktu telefonicznego lub za pośrednictwem wiadomości e-mail.   
 12. Sprzedający dokłada wszelkich starań, aby zapewnić prawidłowe i nieprzerwane działanie Sklepu internetowego. W przypadku, gdy usługi lub inne usługi oferowane przez Sprzedającego wskazane w niniejszym Regulaminie np. są z nim niezgodne, nie działają prawidłowo, Użytkownikowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji. Użytkownicy proszeni są o składanie reklamacji w formie elektronicznej na adres e-mail: biuro@hvac4u.pl Użytkownicy proszeni są, w celu usprawnienia procesu rozpatrywania reklamacji, o wskazywanie w reklamacji swoich danych osobowych i/lub Loginu, którym posługują się w dostępie do Konta Zamawiającego na stronie Sklepu internetowego oraz do opisania zgłaszanych zastrzeżeń.
 13. Reklamacje związane z usługami świadczonymi drogą elektroniczną przez Sprzedającego rozpatrywane są w terminie do 30 dni od złożenia stosownej reklamacji, zgodnie z obowiązującymi przepisami. O sposobie jej rozpatrzenia Użytkownik zostanie poinformowany przez Sprzedającego drogą elektroniczną.
 
ROZDZIAŁ IV - ZAMÓWIENIE I ZAWARCIE UMOWY SPRZEDAŻY:
 
 1. Dokonując Zamówienia, Zamawiający może, ale nie musi zarejestrować się w Sklepie internetowym i utworzyć Konto Zamawiającego.
 2. Dokonywanie Zamówień w Sklepie internetowym  jest możliwe 24h na dobę, 7 dni w tygodniu, jednak Sprzedający nie realizuje Zamówień w dni ustawowo wolne od pracy, zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
 3. W celu złożenia Zamówienia w Sklepie internetowym Zamawiający proszony jest o dokonanie następujących czynności:
  1. dokonanie wyboru Towaru, który ma być zakupiony, ilości Towaru, ewentualnie wybór innych charakterystycznych dla danego Towaru parametrów, o ile takie są dostępne do wyboru na Stronie Towaru, a następnie kliknięcie przycisku „Dodaj do koszyka”,
  2. następnie po wyborze wszystkich zamawianych Towarów kliknięcie przycisku „Przejdź do koszyka”,
  3. następnie Użytkownik powinien podać informacje wymagane w formularzu Zamówienia, w tym swoje dane osobowe w celu realizacji Zamówienia, wpisać ewentualne uwagi lub komentarze skierowane do Sprzedającego we wskazane do tego celu pole, dokonać wyboru sposobu dostawy oraz sposobu płatności spośród dostępnych w trakcie składania Zamówienia, potwierdzić zapoznanie się z Regulaminem, a w celu zakończenia składania Zamówienia, po weryfikacji danych i informacji wprowadzonych przez Zamawiającego w celu złożenia Zamówienia i ich ewentualnej modyfikacji, jeśli wystąpiła jakaś pomyłka, kliknięcie przycisku „Zamawiam i płacę”.
 4. Składanie Zamówień w Sklepie internetowym jest możliwe 24h na dobę, 7 dni w tygodniu, jednak Zamówienia realizowane są jedynie w Dni robocze.
 5. Wysłanie Zamówienia na Towary stanowi ofertę Zamawiającego złożoną Sprzedającemu co do zawarcia Umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu.      
 6. Zamawiający otrzymuje od Sprzedającego:
  1. potwierdzenie otrzymania Zamówienia tj. automatycznie generowaną wiadomość mailową z potwierdzeniem otrzymania prze Sprzedającego Zamówienia, zawierającą numer i datę Zamówienia, dane Zamawiającego, opis Towaru (lub odnośnik do opisu na Stronie Towaru w Sklepie internetowym), Cenę i inne informacje dot. Zamówienia, a także fakturę por forma celem dokonania płatności za Zamówienie;
  2. wiadomość z informacją o tym, że Zamówienie jest w trakcie realizacji. Taka wiadomość wysyłana jest po zweryfikowaniu otrzymania płatności za Zamówienie i jego przyjęciu do realizacji przez Sprzedającego. Z chwilą otrzymania ww. informacji mailowej dochodzi do zawarcia Umowy sprzedaży. Umowa sprzedaży zawierana jest w j. polskim. 
 7. Treści Umów sprzedaży zawieranych przy wykorzystaniu Sklepu internetowego są przechowywane przez system informatyczny Sklepu internetowego przez okres 3 miesięcy od daty zawarcia każdej z Umów sprzedaży, a treść tych umów jest udostępniana wyłącznie stronom Umowy sprzedaży. Każdy Zamawiający, po zalogowaniu do Konta Zamawiającego, ma dostęp do wszystkim swoich Umów sprzedaży zawartych poprzez stronę Sklepu internetowego przez okres ich przechowywania w systemie informatycznym określonym w zdaniu pierwszym. W razie braku Konta Zamawiającego treści Umów sprzedaży zawieranych przy wykorzystaniu Sklepu internetowego są przechowywane przez system informatyczny Sklepu internetowego nie dłużej niż przez okres 3 miesięcy od zawarcia Umowy sprzedaży.      
 8. Zamawiający jest związany Regulaminem od chwili dokonania Zamówienia.  Sprzedający  internetowy nie określa minimalnej wartości Zamówienia.
 9. Jeżeli na Stronie Towaru znajduje się Informacja o minimalnej ilości Zamówienia danego Towaru, a Zamawiający zainteresowany jest zakupem mniejszej niż minimalna ilości Towaru proszony jest o bezpośredni kontakt ze Sprzedającym w celu ustalenia indywidualnych warunków Umowy sprzedaży.
 10. Zawiający zgadza się na otrzymanie faktury VAT do Złożonego zamówienia w formie elektronicznej na e-mail podany podczas składania Zamówienia.
 
ROZDZIAŁ V - FORMY PŁATNOŚCI, KOSZTY DOSTAWY:
 
 1. Dostępnymi w Sklepie internetowym formami płatności są:
  1. przedpłata na konto Sprzedającego na rachunek bankowy Sprzedającego ING Bank Śląski S.A. PL17 1050 1445 1000 0090 3035 0830, lub
  2. przedpłata za pomocą systemu płatności elektronicznych BlueMedia, także przy użyciu kodu Blik oraz kart kredytowych (obsługiwane karty płatnicze: Visa, Visa Electron, MasterCard, MasterCard Electronic, Maestro);
 2. Zamawiający proszony jest o wpisanie w tytule przelewu numeru faktury pro forma przesyłanej na adres email po złożeniu Zamówienia. Dokonanie wpłaty w niepoprawnej kwocie może znacznie wydłużyć termin realizacji Zamówienia.
 3. Płatności elektroniczne realizowane są w ten sposób, że Zamawiający zostaje przekierowany do serwisu transakcyjnego operatora płatności, gdzie w zależności od wybranej formy płatności może zostać dalej przekierowany do zalogowania się do bankowości elektronicznej lub innej wybranej usługi. Zamawiający otrzymuje gotowy do zaakceptowania formularz przelewu z odpowiednią kwotą i tytułem przelewu. Po zaakceptowaniu przelewu, Zamawiający zostaje z powrotem przekierowany na stronę Sklepu internetowego. Płatności on-line poprzez system Blue Media obsługuje firma Blue Media S.A. z siedzibą w Sopocie, ul. Powstańców Warszawy 6, 81-718 Sopot, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ VIII Wydział Gospodarczy KRS pod nr 0000320590, NIP 585-13-51-185, REGON 191781561. Administratorem danych osobowych przekazywanych poprzez system płatności elektronicznych jest firma Blue Media S.A.
 4. W przypadku przedpłaty na konto Sprzedającego, Sprzedający oczekuje na opłacenie Zamówienia terminie przez okres 7 dni od zawarcia Umowy sprzedaży, podobnie w razie odbioru z Miejsca odbioru – Sprzedający oczekuje na odbiór 7 dni od ustalonego terminu odbioru. W wypadku niewywiązania się przez Zamawiającego z obowiązku zapłaty za Zamówienie w  terminie, o którym mowa zdaniu poprzednim lub odbioru Zamówienia z Miejsca odbioru, Sprzedający wyznacza Zamawiającemu dodatkowy termin na dokonanie płatności lub odbiór Zamówienia i informuje o nim Zamawiającego na adres e-mail. Informacja o dodatkowym terminie na dokonanie płatności lub odbiór Zamówienia zawiera również informację, że po bezskutecznym upływie tego terminu, Sprzedający odstąpi od Umowy sprzedaży. W wypadku bezskutecznego upływu drugiego terminu na dokonanie płatności lub odbioru Zamówienia, Sprzedający prześle Zamawiającemu drogą mailową oświadczenie o odstąpieniu od umowy na podstawie art. 491 Kodeksu cywilnego.
 5. Czas rozpoczęcia realizacji Zamówienia pokrywa się z momentem wpływu wpłaty na rachunek bankowy Sprzedającego podany w potwierdzeniu Zamówienia, lub w przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem, płatności elektroniczne lub kartą płatniczą za pośrednictwem systemu płatności Blue Media - od dnia uznania rachunku bankowego Sprzedawcy.
 6. Sprzedający realizuje dostawy do miejsca wskazanego przez Zamawiającego za pośrednictwem firmy kurierskiej DPD Polska Sp. z o.o. Możliwy jest także odbiór osobisty z Miejsca odbioru, po uprzednim uzgodnieniu terminu odbioru ze Sprzedającym. Odbierając z Miejsca odbioru konieczne jest uregulowanie wcześniej należności za Zamówienie. 
 7. Koszty dostawy podawane każdorazowo przy wyborze metody dostawy przez Zamawiającego podczas dokonywania przez niego Zamówienia.  Całkowity koszt dostawy Towarów (tj. Cena Towarów wraz z kosztami wybranej metody płatności za Zamówienia) widoczne są dla Zamawiającego w panelu Zamówienia przed złożeniem Zamówienia oraz w mailu potwierdzającym dokonanie Zamówienia i w zamówieniach na Koncie Zamawiającego.
 8. Jeżeli Zamówienie obejmuje kilka Towarów, zwłaszcza o różnych gabarytach, może zaistnieć konieczność zapakowania Zamówienia w osobne paczki co powoduje zmianę ceny dostawy. w takiej sytuacji Zamawiający jest o tym niezwłocznie zawiadamiany przez Sprzedającego i ustalane są indywidualnie warunki dostawy.
 
ROZDZIAŁ VI - REALIZACJA ZAMÓWIEŃ:
 
 1. Sklep internetowy realizuje Zamówienia na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. W przypadku zainteresowania dostawą Zamówienia poza obszar Polski, Zamawiający proszony jest o niezwłoczny kontakt ze Sprzedającym w celu ustalenia indywidualnych warunków Umowy sprzedaży, w  tym w szczególności kosztów dostawy Towarów.    
 2. Dla danego Zamówienia wiążąca jest Cena z momentu złożenia Zamówienia. 
 3. Zamówione Towary dostępne w magazynie Sprzedającego wysyłane są w terminach wskazanych na Stronie danego Towaru, liczonych po zaksięgowaniu  należnej zapłaty za Zamówienie.
 4. Realizacja Zamówienia jest uzależniona od stopnia wyczerpania  zapasów Towarów w magazynie Sprzedającego i jego dostawców, dlatego jeśli w Zamówieniu znajdą się Towary w danej chwili niedostępne, Sprzedający niezwłocznie poinformuje o tym Zamawiającego mailowo lub telefoniczne. Zamawiający ma wówczas prawo do rezygnacji z całości Zamówienia, bądź rezygnacji z Towaru, którego brakuje, bądź do wyrażenia zgody na wydłużenie czasu realizacji Zamówienia, bądź do realizacji Zamówienia w częściach, lub też wyrażenia zgody na zamianę brakującego Towaru na podobny o zbliżonych właściwościach i Cenie. 
 5. Zamawiający zobowiązuje się do odbioru zamówionych Towarów i/lub zapłaty oznaczonej przez Sprzedającego Ceny wraz z kosztami dostawy zamówionych Towarów. 
 6. Sprzedający zastrzega sobie prawo własności Towaru do momentu zapłaty Ceny, zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu.  
 7. Przy dostawie Towarów przez firmę kurierską, Zamawiający proszony jest o sprawdzenie, w obecności kuriera, czy przesyłka nie posiada uszkodzenia wynikłego z transportu, czy jest nienaruszona, zgodna z Zamówieniem. Weryfikacja przesyłki to bezpłatna usługa, gwarantująca najwyższą jakość usług. W razie stwierdzenia uszkodzenia przesyłki, niekompletności lub niezgodności przesyłki z Zamówieniem, Zamawiający proszony jest o sporządzenie protokołu szkody oraz niezwłoczne zgłoszenie tego faktu do Sprzedającego.
 8. Na każdy sprzedany Towar wystawiana jest faktura VAT. Zamawiający zgadza się na otrzymanie faktury VAT w wersji elektronicznej na adres mailowy podany podczas składania Zamówienia. Dokument sprzedaży stanowi pisemne potwierdzenie treści złożonego Zamówienia, a także jednocześnie dokument gwarancyjny. Gwarancja udzielana jest na okres wskazany na Stronie Towaru liczonej od daty zawarcia Umowy sprzedaży.
 9. Sprzedający zobowiązuje się do dostarczenia Towarów bez wad, z wyłączeniem ewentualnych wad wskazanych w ofercie sprzedaży na poszczególnych Stronach Towarów w Sklepie Internetowym.
 
ROZDZIAŁ VII - REKLAMACJE:
 
 1. Sprzedający ponosi odpowiedzialność za wady Towaru, zgodnie z zasadami odpowiedzialności wskazanymi w przepisach Kodeksu cywilnego, w szczególności art. 556 oraz 556(1) – 576 Kodeksu cywilnego. Jeżeli nabywcą Towaru nie jest Konsument-Przedsiębiorca, odpowiedzialność Sprzedającego z tytułu rękojmi zostaje wyłączona na zasadzie art. 558 § 1 Kodeksu cywilnego. 
 2. O ile do Towaru dołączony jest dokument gwarancyjny, to gwarancji na taki Towar udziela podmiot wskazany na dokumencie gwarancyjnym. W celu uniknięcia wątpliwości Sprzedający wskazuje, że nie udziela gwarancji na Towary w rozumieniu art. 577 Kodeksu cywilnego, a jedynie przekazuje oświadczenia gwarancyjne, chyba, że bądź na Stronie Towaru znajduje się informacja o gwarancji udzielanej przez Sprzedającego. Warunki gwarancji zawarte są w dokumencie gwarancyjnym dołączanym do Towaru.
 3. W przypadku stwierdzenia wad Towaru Zamawiający może złożyć reklamację bezpośrednio do Sprzedającego, przesyłając ją drogą e-mailową na adres poczty elektronicznej: biuro@hvac4u.pl; lub pisemnie na adres Sprzedającego: Delta Controls Sp. z o.o. ul. Królowej Jadwigi 298B, 30-218 Kraków, bądź też po zalogowaniu się na Konto Zamawiającego skorzystać z formularza zgłaszania reklamacji dostępnego pod każdym Zamówieniem.
 4. W przypadku stwierdzenia wad Towaru objętego gwarancją producenta, Zamawiający może złożyć reklamację z tytułu gwarancji bezpośrednio do producenta Towaru, wskazanego w dokumencie gwarancji punktu serwisowego lub do producenta, ale za pośrednictwem Sprzedającego wysyłając reklamację  mailowo, listownie, lub za pomocą formularza zgłaszania reklamacji dostępnego pod każdym Zamówieniem, po zalogowaniu się do Konta Zamawiającego.
 5. Zamawiający, wysyłający reklamowany Towar do Sprzedającego proszony jest, w celu usprawnienia przebiegu rozpatrywania reklamacji, o podanie następujących danych: imię i nazwisko, dokładny adres zamieszkania, nr Zamówienia, adres e-mail oraz o dokładnie opisanie wady Towaru i żądania reklamującego. Składając reklamację Zamawiający proszony jest także o załączenie kopii dowodu sprzedaży (np. kopii faktury VAT). 
 6. Reklamacje rozpatrywane są w terminie do 14 dni od złożenia stosownej reklamacji, zgodnie z obowiązującymi przepisami. O sposobie jej rozpatrzenia Zamawiający zostanie poinformowany przez Sprzedającego.
 7. W celu uniknięcia wątpliwości Sprzedający wskazuje, że uprawnienia związane z pozasądowym sposobem rozpatrywania reklamacji w trybie ustawy z dnia 23.09.2016 r roku o pozasądowym rozwiązywaniem sporów konsumenckich (Dz. U. z 2016, poz.1823.) nie przysługują Zamawiającemu, który jest Konsumentem – Przedsiębiorcą.
 
ROZDZIAŁ VIII - DANE OSOBOWE:
 
 1. Użytkownik dokonując Zamówienia w Sklepie internetowym bez rejestracji Konta Zamawiającego, i/lub rejestrując Konto Zamawiającego, i/lub kontaktując się ze Sprzedającym (mailowo, telefonicznie, czy za pośrednictwem formularza kontaktowego), i/lub zapisując się do newslettera, i/lub korzystając z pozostałych usług świadczonych przez Sprzedającego drogą elektroniczną wskazanych w Rozdziale III niniejszego Regulaminu - przekazuje Sprzedającemu swoje dane osobowe (imię i nazwisko, adres, adres dostawy, email, nr telefonu, ewentualnie nazwa firmy, adres prowadzenia działalności, NIP, adres IP komputera, z którego korzysta Użytkownik podczas korzystania ze Sklepu internetowego). 
 2. W przypadku dokonania Zamówienia bez rejestracji Konta Zamawiającego, i/lub kontaktu ze Sprzedającym, i/lub korzystania z usług świadczonych przez Sprzedającego drogą elektroniczną - podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest wykonanie Umowy sprzedaży/umowy o świadczenie wybranych przez Użytkownika usług drogą elektroniczną, i/lub podejmowanie czynności zmierzających do zawarcia Umowy sprzedaży/umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, kontaktu z Użytkownikiem, na podstawie żądania Użytkownika, zgodnie z postanowieniami art. 6. ust. 1. lit. b)  Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (zwane dalej „Rozporządzeniem RODO”). W przypadku rejestracji Konta Zamawiającego i/lub subskrypcji newslettera - podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest zgoda Użytkownika, zgodnie z postanowieniami art. 6. ust. 1. lit. a)  Rozporządzenia RODO.
 3. Administratorem danych osobowych jest Sprzedający. Podanie danych osobowych w każdej z sytuacji wskazanych w pkt. 1. jest dobrowolne, lecz niezbędne dla potrzeb realizacji celu, dla którego dane zostały pozyskane. Dane Zamawiających mogą być udostępniane jedynie uprawnionym do tego podmiotom, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, np. Państwowej Inspekcji Handlowej, sądom, organom ścigania, na ich żądanie. Dane Użytkownika nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, ani nie podlegają profilowaniu.
 4. Więcej informacji dot. przetwarzania danych osobowych, w tym praw Użytkownika znajduje się w POLITYCE PRYWATNOŚCI, która stanowi integralną część Regulaminu. 
 
ROZDZIAŁ IX - POZOSTAŁE POSTANOWIENIA:
 
 1. W sprawach nie uregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa polskiego, w szczególności Kodeksu cywilnego, ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną., Rozporządzenia RODO. 
 2. Sprzedający jest uprawniony do wprowadzania zmian do niniejszego Regulaminu z ważnych powodów (np. zmiana przepisów prawa, zmiana zasad funkcjonowania Sklepu internetowego). W przypadku wprowadzenia zmian do niniejszego Regulaminu, Użytkownik zostanie powiadomiony z co najmniej 14-dniowym wyprzedzeniem przed dniem wejścia w życie zmian (odpowiednia informacja o zmianach w Regulaminie zostanie umieszczona na stronie Sklepu internetowego, a Użytkownicy posiadający utworzone Konto Zamawiającego otrzymają informację o zmianach w Regulaminie drogą mailową.) W razie braku akceptacji zmienionego Regulaminu, Użytkownik ma prawo do rezygnacji z korzystania ze Sklepu internetowego i wypowiedzenia Umowy o świadczenie usług. Nie wyłącza to, ani nie ogranicza prawa Użytkownika do rezygnacji z korzystania ze Sklepu internetowego w każdym czasie.
 3. Treść niniejszego Regulaminu może zostać utrwalona poprzez wydrukowanie, zapisanie na nośniku lub pobranie w każdej chwili ze strony Sklepu internetowego.
 4. Postanowienia Regulaminu należy interpretować w sposób zapewniający ich zgodność z obowiązującymi przepisami prawa.    
 5. Sprzedający informuje, że w związku z tym, że w Sklepie internetowym Zamówienia nie mogą być składane przez Konsumentów, ani Konsumentów-Przedsiębiorców, do Umów sprzedaży nie mają zastosowania przepisy Ustawy konsumenckiej, zatem Zamawiającemu będącemu Konsumentem lub Konsumentem-Przedsiębiorcą nie przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy sprzedaży, o którym mowa w art. 27. i n. Ustawy konsumenckiej.
 6. Rozstrzyganie ewentualnych sporów dotyczących Umowy sprzedaży powstałych pomiędzy Sprzedającym, a Zamawiającym zostaje poddane sądowi powszechnemu właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedającego.
 
Kraków, dnia 01-09-2022 roku.
 
Płatności on-line Blue Media

Przejdź do strony głównej
Korzystanie z tej witryny oznacza wyrażenie zgody na wykorzystanie plików cookies. Więcej informacji możesz znaleźć w naszej Polityce Cookies.
Nie pokazuj więcej tego komunikatu